PHILOLOGIA CLASSICA

Сайт кафедры классической филологии БГУ


Кафедра классической филологии БГУ

Давыдова Анастасия Владимировна

Давыдова
Анастасия Владимировна

преподаватель

Контакты:latinsky.yazyk(a)gmail.com.

Ссылки: Академия Google.

Материалы для студентов: перейти.


Основные публикации

Давыдова, А. В. Пища древних римлян / А. В. Давыдова // Мова і літаратура : матэрыялы 68-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 27 крас. 2011 г. / пад рэд. К. А. Тананушка. – Мінск, 2011. – С. 26–29.

Давыдова, А. В. Внутри- и межъязыковая вариантность библеизмов (на материале восточнославянских языков) / А. В. Давыдова // Мова і літаратура : матэрыялы 69-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 25 крас. 2012 г. / пад рэд. К. А. Тананушкі. – Мінск, 2012. – С. 14–17.

Давыдава, А. У. Структурна-семантычныя варыянты фразеалагізмаў-біблеізмаў у беларускай мове / А. У. Давыдава // сб. работ 70-й науч. конф. студентов и аспирантов Белорус. гос. ун-та, 15–18 мая 2013 г., Минск : в 3 ч. Ч. 3 / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – С. 45–49.

Давыдова, А. В. Межъязыковая вариантность библеизмов (на материале восточнославянских языков) / А. В. Давыдова // сб. работ 71-й науч. конф. студентов и аспирантов Белорус. гос. ун-та, 2014 г., Минск. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2014. – С. 329–332.

Давыдава, А. У. Герменеўтыка ў філасофіі і філалогіі / А. У. Давыдава // Метадалогія літаратурных даследаванняў : вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л. Д. Сінькова [і інш.] ; пад. рэд. Л. Д. Сіньковай. – Мінск, 2016. – С. 70–81.

Давыдава, А. У. Літаратурная спадчына Гальяша Пельгрымоўскага : спецыфічная практыка эстэтычнага пазнання на мяжы эпох Рэнесансу і Барока / А. У. Давыдава // Аксиологический диапазон художественной литературы : сб. науч. ст. / сост. : В. Ю. Боровко [и др.] ; под науч. ред. В. Ю. Боровко, О. В. Лапатинской. – Витебск, 2017. – С. 137–140.

Давыдава, А. У. Літаратурная традыцыя ў лацінамоўным творы Г. Пельгрымоўскага «Epistola ad Dominum Theodorum Skuminum / А. У. Давыдава // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі : актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы IV Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мiнск, 17 сак. 2017 г. / рэдкал.: П. І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш.] ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2017. – С. 67–72.

Давыдава, А. У. Сімвалічная прастора Вялікага Княства Літоўскага ў творчасці Гальяша Пельгрымоўскага / А. У. Давыдава // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны : рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя : матэрыялы V Міжнар. Скарын. чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, Мінск, БДУ, 17–18 ліст. 2017 г. / рэдкал. : А. І. Бельскі, І. Э. Багдановіч, В. П. Крычко. – Мінск, 2017. – С. 152–158.

Давыдава, А. У. Праблематызацыя культурнай памяці ў літаратуразнаўчых даследаваннях (на прыкладзе лацінамоўных твораў Г. Пельгрымоўскага) / А. У. Давыдава // Изв. Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. Сер. Гуманитар. науки. – 2019. – №1 (112). – С. 80–85.

2019 г.