PHILOLOGIA CLASSICA

Сайт кафедры классической филологии БГУ


Кафедра классической филологии БГУ

Приставко Егор Владимирович

Приставко
Егор Владимирович

кандидат филологических наук, доцент
(по декабрь 2020 г.)

Диссертация: «Риторические категории латинского трактата Матея Казимира Сарбевского „Об остроте и остроумии“ (1619/1623 гг.) в отношении к современной лингвистике и теории коммуникации» (Минск, 2009 г.; научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Н. Б. Мечковская).

Контакты: prystauki(a)gmail.com.

Ссылки: Академия Google.


Основные публикации

Приставко, Е. В. Семантика тоги в римской культуре / Е. В. Приставко // Сборник работ 57-й науч. конф. студентов и аспирантов Белгосуниверситета : в 3 ч. — Ч. 2. — Минск, 2000. — С. 67–70.

Приставко, Е. В. Семантические изменения в лексике Нового Завета / Е. В. Приставко // Studia philologica : сб. науч. ст. / под ред. Г. И. Шевченко. — Вып. 5. — Минск, 2002. — С. 156–159.

Прыстаўка, Я. У. Трансфармацыя антычнага рытарычнага канона ва ўсходнеславянскіх рыторыках / Я. У. Прыстаўка // Национально-культурный компонент в тексте и языке : материалы докл. ІІІ Междунар. науч. конф. под эгидой МАПРЯЛ, Минск, 7–9 апр. 2005 г.: в 3 ч. / Мин. гос. лингвист. ун-т ; отв. ред.: А. В. Зубов, С. М. Прохорова. — Ч. 2. — Минск, 2005. — С. 30–32.

Приставко, ЕВ. Что исследуется в трактате Мацея Казимира Сарбевского «De acuto et arguto» («Об остроте и остроумии») (1619/1623): проницательность мысли или острόта речи? / Е. В. Приставко // Стилистика и теория языковой коммуникации : тез. докл. ІІІ Междунар. конф., Москва, 20–21 апр. 2005 г. / Моск. гос. лингвист. ун-т ; редкол.: К. М. Ирисханова (отв. ред.) [и др.] — Москва, 2005. — С. 313–315.

Приставко, Е. В. Психический эффект и функции остроумия по трактату М. Сарбевского «De acuto et arguto» («Об остроте и остроумии») (1619/1623) / Е. В. Приставко // Риторика в свете современной лингвистики : тез. докл. ІV Межвуз. конф., Смоленск, 6–7 июня 2005 г. / Смолен. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Э. М. Береговская. — Смоленск, 2005. — С. 72–74.

Прыстаўка, Я. У. Якую рыторыку вывучалі на Беларусі часоў Вялікага Княства Літоўскага? / Я. У. Прыстаўка // Роднае слова. — 2005. — № 10. — С. 68–70.

Прыстаўка, Я. У. Імёны антычных аўтараў у лацінскім трактаце М. К. Сарбеўскага «Аб вастрыні і досціпе» (1619/1623): з кім звязваў аўтар вытокі сваёй канцэпцыі досціпу? / Я. У. Прыстаўка // Веснік БДУ. Сер. 4. — 2006. — № 1. — С. 9–14.

Прыстаўка, Я. У. М. К. Сарбеўскі пра моўныя сродкі досціпу: паняцці іранічнага перайменавання і аманіміі ў лацінскім трактаце «Аб вастрыні і досціпе» / Я. У. Прыстаўка // Русский язык : система и функционирование (к 80-летию проф. П. П. Шубы) : материалы ІІІ Междунар. науч. конф., Минск, 6–7 апр. 2006 г. : в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т. ; редкол.: И. С. Ровдо (отв. ред.) [и д.]. — Ч. 2. — Минск, 2006. — С. 144–147.

Прыстаўка, Я. У. Моўныя сродкі досціпу ў трактаце Мацея Кзіміра Сарбеўскаг «De acuto et arguto» («Аб вастрыні і досціпе») (1619/1623) / Я. У. Прыстаўка // Веснік БДУ. Сер. 4. — 2007. — № 1. — C. 57–64.

Прыстаўка, Я. У. Назіранні над семантычнымі анамаліямі ыказванняў Мацея Казіміра Сарбеўскага у трактаце «De acuto et arguto» («Аб вастыні і досціпе») (1619/1623) / Я. У. Прыстаўка // Веснік БДУ. Сер. 4. — 2007. — № 3. — C. 30–35.

Прыстаўка, Я. У. Паранамазія як сродак досціпу ў трактаце М. К. Сарбеўскга «De acuto et arguto» («Аб вастрыні і досціпе») (1619/1623) / Я. У. Прыстаўка // Вопросы теоретического и славянского языкознания : сб. ст. молодых ученых к 40-летию каф. теорет. и славян. языкознания БГУ / Белорус. гос. ун-т. — Минск, 2007. — С. 55–59.

Прыстаўка, Я. У. Гульня з граматычнымі правіламі як сродак досціпу ў лацінскі рактаце М. К. Сарбеўскага «Аб вастрыні і досціпе» (1619/1623) / Я. У. Прыстаўка // «Мова — Літаратура — Культура» : матэрыялы V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя праф. Л. М. Шакуна), Мінск, 16–17 ліст. 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2007. — С. 340–342.

Прыстаўка, Я. У. Падлік літар як сродак досціпу ў трактаце М. К. Сарбеўскага «De acuto et arguto» («Аб вастрыні і досціпе») (1619/1623 г.) / Я. У. Прыстаўка // Имя и слово (проблемы семантико-прагматического взаимодействия в славянских языках) : материалы междунар. науч. конф., Брест, 19–20 апр. 2007 г.: в 2 ч. / Брест. гос. ун-т, Akademia Podlaska w Siedlcach ; редкол.: В. И. Сенкевич. [и др.]. — Брест, 2007. — Ч. 2. — С. 36–38.

Прыстаўка, Я. У. Трактат Мацея Сарбеўскага «De acuto et arguto» («Аб вастрыні і досціпе») (1619/1623): пытанні жанру і кампазіцыі помніка / Я. У. Прыстаўка // Филологические штудии = Studia philologica : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. ; под ред. Г. И. Шевченко, К. А. Тананушко ; редкол.: А. В. Гарник [и др.]. — Вып. VII. — Минск, 2009. — С. 55–60.

Лацінамоўная літаратура Беларусі : тып. вучэб. грама для выш. навуч. устаноў па спец. 1-21 05 05 «Класічная філалогія» / аўт.-склад.: Д. М. Гоман, Я. У. Прыстаўка // Типовые учебные программы для высших учебных заведений по специальности 1-21 05 05 «Классическая филология». — Минск, 2009. — 35–45 с.

Прыстаўка, ЯУ. Навуковая тэрміналогія ў лацінскім трактаце Мацея Казіміра Сарбеўскага «Аб вастрыні і досціпе» (1619/1623): праблема ідэнтыфікіцыі / Я. У. Прыстаўк // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі : актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 26 сак. 2010 г. / адказ. рэд. П. I. Навойчык. — Мінск, 2010. — C. 294–298.

Прыстаўка, Я. У. Чаму імёны Сенекі і Марцыяла трапілі ў назву полацкага трактата М. К. Сарбеўскага «De acuto et arguto» («Аб вастрыні і досціпе») 1619/1623 гг. / Я. У. Прыстаўка // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай = Slavonic Literatures within the World Context : VII Міжнар. навук. канф., Мінск, 12–14 кастр. 2005 г. : зб. навук. арт. : у 3 т. / БДУ, філал. фак. ; рэдкал.: Г. М. Бутырчык (адк. рэд.) [і інш.]. — Т. 2. — Мінск, 2010. — С. 153–156.

2010 г.