PHILOLOGIA CLASSICA

Сайт кафедры классической филологии БГУ


Научные статьи

А. А. Стабредова

Врачебная этика Гиппократа и современная медицина

Этика (от др.-греч. τὸ ἦθος ‘нрав, обычай’) является учением о нравственности. Медицина — область науки и практическая деятельность, направленные на сохранение и укрепление здоровья людей. Медицинская этика является составной частью этики. Науками, которые в настоящее время занимаются медицинской этикой, являются биоэтика (от др.-греч. ὁ βίος ‘жизнь’ и τὰ ἠθικά ‘учение о нравственности, этика’) и медицинская деонтология (от др-греч. τὸ δέον, οντος ‘обязанность, долг’ и ὁ λόγος ‘учение’).

В Древней Греции врачом, уделившим особое внимание этическим нормам врачевания, был Гиппократ — знаменитый целитель, происходивший с о-ва Кос. Именно Гиппократ в своих трактатах отразил неразрывную связь медицины с этикой. С именем Гиппократа связано представление о высоком моральном облике и этике поведения врача. Этические воззрения, требования и запреты Гиппократа изложены в книгах «Гиппократова корпуса»: «Клятва», «Закон», «О враче», «О благоприличном поведении», «Наставления».

Изучив вышеупомянутые трактаты, мы выделили восемь этических принципов Гиппократа, связанных с отношениями врача с пациентами, с коллегами, с его нравственными качествами.

Эти принципы следующие:

1. Принцип непричинения вреда, заботы о пользе пациента, доминанты интересов больного.

2. Принцип осторожного информирования пациента, допускающий его дезинформирование.

3. Принцип уважения к жизни, отрицательного отношения к эвтаназии, к пособничеству при самоубийстве, к абортам.

4. Обязательство об отказе от интимных связей с пациентами.

5. Принцип врачебной тайны и конфиденциальности.

6. Обязательства перед учителями.

7. Обязательство передавать знания ученикам и консультироваться с коллегами.

8. Обязательства профессионального и нравственного самосовершенствования и благопристойного поведения.

В нашей статье мы сравним врачебную этику Гиппократа с современной и рассмотрим, насколько изменились этические принципы в медицине.

Главным принципом как в современной медицине, так и в этике Гиппократа является принцип непричинения вреда, заботы о пользе пациента, доминанты интересов больного. «Клятва» Гиппократа гласит: «Я направлю режим больных к их выгоде… <…> В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного» («Клятва» [1, с. 87]). В Кодексе врачебной этики Республики Беларусь говорится: «В работе врача недопустимо грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его достоинства, выражение неприязни или предпочтения другим пациентам. Врач обязан отдавать предпочтение интересам пациента, если это не причиняет ущерба самому пациенту или окружающим лицам» [2].

У Гиппократа большую роль играет принцип осторожного информирования пациента, допускающий его дезинформирование. В трактате «О благоприличном поведении» говорится, что врач вправе скрывать все подробности течения болезни, чтобы не ухудшать положение больного: «Все… до́лжно делать спокойно и умело, скрывая от больного многое в своих распоряжениях… и не сообщая больным того, что наступит или наступило, ибо многие больные по этой именно причине… доведены были до крайнего состояния» («О благоприличном поведении», XVI [1, с. 115–116]). Однако в современной медицинской этике, в отличие от этики Гиппократа, пациент вправе владеть полной информацией о диагнозе, о цели предлагаемого лечения, о его возможных последствиях, о прогнозе в случае отказа от лечения.

Одним из ключевых принципов медицинской этики Гиппократа можно назвать принцип уважения к жизни, отрицательного отношения к эвтаназии, к пособничеству при самоубийстве, к абортам. «Клятва» гласит: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла… Я не вручу никакой женщине абортивного пессария» («Клятва» [1, с. 87]). В современном медицинском обществе существует различные точки зрения на проблему эвтаназии и абортов, однако большинство врачей придерживается точки зрения Гиппократа. Например, в Кодексе врачебной этики Республики Беларусь говорится: «Эвтаназия как акт преднамеренного лишения жизни пациента по его просьбе или по просьбе его близких недопустима» [2]. А право врача отказаться от проведения аборта закреплено в Женевской декларации Всемирной медицинской ассоциации: «Я буду проявлять высочайшее уважение к человеческой жизни с момента ее зачатия и никогда, даже под угрозой, не использую свои медицинские знания в ущерб нормам гуманности» [3, с 80]. Что касается нашей страны, то в июне 2014 г. в белорусский закон о здравоохранении были внесены изменения и дополнения, которые коснулись в том числе и вопросов искусственного прерывания беременности. Теперь право белорусских врачей отказаться проводить аборт, если это противоречит их убеждениям, закреплено законом, однако новые положения пока не вступили в силу.

Особо выделить следует принцип обязательства об отказе от интимных связей с пациентами. В «Клятве» говорится: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда… будучи далек… от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами» («Клятва» [1, с. 87]). В наши дни также считается некорректным вступать в интимные связи с пациентами. Таким образом, данный принцип в современной медицинской этике полностью согласуется с учением Гиппократа.

На наш взгляд, один из главнейших принципов в медицинской этике — принцип врачебной тайны. В «Клятве» говорится: «Что бы при лечении… я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской… я умолчу о том, считая подобные вещи тайной» («Клятва» [1, с. 88]). В современном обществе данный принцип несколько видоизменен. Например, в одной из статей Кодекса врачебной этики Республики Беларусь говорится: «Врач может сообщать сведения о состоянии здоровья пациента близким родственникам… а также органам здравоохранения и правоохранительным органам в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь» [2].

Немаловажным принципом считается принцип обязательства перед учителями. В «Клятве» говорится: «Клянусь… считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах» («Клятва» [1, с. 87]). В современном медицинском обществе будущие врачи также обещают оказывать уважение своим учителям, что закреплено в Женевской декларации Международной медицинской ассоциации: «Я буду отдавать моим учителям дань уважения и благодарности, которую они заслуживают» [3, с. 80].

Также важен принцип обязательства передавать знания ученикам и консультироваться с коллегами. «Клятва» гласит: «Клянусь… наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам» («Клятва» [1, с. 87]). В трактате «Наставления» говорится: «Нет ничего постыдного, если врач, затрудненный в каком-либо случае у больного… просит пригласить других врачей, с которыми он мог бы совместно выяснить положение больного» («Наставления», VIII [1, с. 122]). Кодекс врачебной этики Республики Беларусь гласит: «Врач при возникновении у него профессиональных затруднений обязан немедленно обратиться за помощью к компетентным специалистам» [2].

Последним из выделенных нами принципов является обязательство профессионального и нравственного самосовершенствования и благопристойного поведения. В «Клятве» говорится: «Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство» («Клятва» [1, с. 87]). Кодекс врачебной этики Республики Беларусь гласит: «Основным условием успешной врачебной деятельности является профессиональная компетентность врача и его высокие нравственные качества. Врач обязан повышать свою квалификацию в течение всей профессиональной деятельности» [2].

Таким образом, в современной медицине одни из принципов врачебной этики Гиппократа практически не изменились, другие претерпели некоторые изменения, а третьи вызывают споры как среди медиков, так и в обществе. Их объединяет то, что они не перестали существовать с окончанием эпохи Гиппократа, но продолжают в той или иной мере сохранять свою актуальность и развиваться вместе с эволюцией общества.

Литература

1. Гиппократ. Избранные книги / Гиппократ ; пер. с греч. проф. В. И. Руднева ; ред., вступ. статьи и прим. проф. В. П. Карпова. — Москва : Гос. изд. биол. и мед. литры, 1936. — 736 с.

2. Кодекс врачебной этики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — 1999. — Режим доступа: http:// www.beldoc.by/ documents/ 2a6db062a0f6cf1d23523dd295eedc5f/. — Дата доступа: 01.04.2015.

3. ШамовИА. Биоэтика : учеб. пособие по этическим и юридическим документам и нормативным актам / И. А. Шамов, С. А. Абусуев. — Махачкала : Изд-во ДГМА, 2001. — 446 с.

Скачать статью (rar)Скачать статью (pdf)


Сведения об авторе (сентябрь 2015 г.): Стабрэдава Аляксандра Анатольеўна — студэнтка 2-га курса спецыяльнасці «Класічная філалогія» філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

Выходные данные: Філалагічныя штудыі = Studia philologica : зб. навук. арт. / пад рэд. Г. І. Шаўчэнка, К. А. Тананушкі ; рэдкал.: А. В. Гарнік [і інш.]. — Вып. 8. — Мінск, 2015. — C. 75–78.

ISBN 978-985-500-897-3.